top of page

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PRO VAŠI FIRMU

Dopřejte svým zaměstnancům profesionální praktické školení řidičů v reálných podmínkách.

  • 8 hodin/y
  • Cena bude upřesněna
  • Vyškov|Panenský Týnec|Mnichovo Hradiště|Mimoň

Popis služby

Komplexní školení pro firemní řidiče osobních vozidel se zaměřením na praktický výcvik ve vlastních vozidlech. Nabídku vám připravíme přesně pro potřeby vaší společnosti. Kontaktujte nás e-mailem: info@bezpecne-v-aute.cz nebo telefonicky: +420 774 422 042.


Storno podmínky

6.4. Objednatel může od smlouvy podle ust. § 1829 NOZ bez sankcí odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Dodavatel začne s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti objednatele učiněné v textové podobě. 6.5. Odstoupí-li od smlouvy objednatel - z jiných než zákonem stanovených důvodů: a) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí, b) ve lhůtě kratší než 15 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí. 6.6. Odstoupí-li jednostranně od smlouvy dodavatel - z důvodu na straně dodavatele, má objednatel právo ke své žádosti na vrácení uhrazené částky za objednané kurzy a akce v plné výši, a to poté, co dodavatel o takovém odstoupení objednatele písemně vyrozumí a poučí ho o jeho právu na vrácení ceny kurzu nebo akce. Dodavatel vrátí cenu akce nebo kurzu do 15 dnů ode dne, kdy ho objednatel k tomu písemně vyzve. 6.7. O přízni či nepřízni počasí, tj. konání či zrušení objednaného kurzu či akce, rozhoduje vždy dodavatel. Pokud dodavatel rozhodne, že počasí není důvodem ke zrušení objednaného kurzu či akce, vzniká dodavateli nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli vzniká povinnost tuto cenu uhradit, i přestože se kurzu či akce neúčastnil. 6.8. Pokud se objednatel nemůže objednaného kurzu či akce osobně zúčastnit, je oprávněn za sebe poslat náhradníka. Objednatel je v takovém případě povinen dodavateli předem písemně sdělit veškeré údaje o náhradníkovi. V takovém případě má dodavatel za to, že původní objednatel postoupil smlouvu na postupníka (náhradníka), s čímž dodavatel předem vyslovuje souhlas. 6.9. Kurzu či akce objednatele se může účastnit pouze vlastník či spoluvlastník používaného automobilu či jiného dopravního prostředku (dále jen DP). V jiném případě je tato osoba odpovědna za následky svého jednání. Každý DP musí být v bezvadném technickém stavu vč. technického osvědčení a registrační značky. Za nezpůsobilý DP se zejména považuje ten, který nesplňuje předpisy běžného provozu, nebo ten, z kterého unikají provozní kapaliny, havarovaný či poškozený DP. Dodavatel si vyhrazuje právo nezpůsobilé DP vyloučit z akce nebo kurzu. Pokud dodavatel nezpůsobilý DP z akce či kurz vyloučí, pak mu vzniká nárok na úhradu plné ceny objednaných kurzů a akcí dle těchto VOP a objednateli tímto vzniká povinnost objednané kurzy a akce v plném rozsahu uhradit. 6.10. Objednatel je povinen při kurzu či akci být vybaven kvalitními příslušnou výbavou. Povinnost objednatele být vybaven příslušnou výbavou se vztahuje i na další DP. 6.11. Každý účastník kurzu či akce je povinen uposlechnou pokynů dodavatele či osob jím pověřených v průběhu konání kurzu či akce a řídit se jimi bez výhrad a zbytečného prodlení. Pokud účastník či objednatel neuposlechne pokynů dodavatele či osob jím pověřených, má dodavatel právo kurz či akci ukončit či zrušit. V takovém případě vzniká dodavateli nárok na plnou cenu za objednaný kurz či akci a objednateli pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit. 6.12. Každý účastník akce pořádané dodavatelem bere na vědomí, že akce spojené s motorizmem (mj. jízda v autě, jízda na motocyklu, či skútru) jsou zdraví i životu nebezpečné činnosti. V případě, že účastník není způsobilý se zúčastnit jakéhokoli konkrétního úkonu vyplývajícího z povahy akce nebo nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadovaný pokyn pověřené osoby dodavatele, je účastník povinen sám tyto skutečnosti bezodkladně sdělit pověřené osobě dodavatele. V případě, že účastník nesdělí pověřené osobě dodavatele, že se nemůže zúčastnit některého z úkonů nebo nemůže splnit některý z pokynů pověřené osoby dodavatele, je účastník zcela odpovědný za své činy a následky z nich vyplynuvší. 6.13. Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel oprávněn vyloučit účastníka z průběhu kurzu či akce bez nároku na vrácení zaplacené ceny.


bottom of page